Info over tool

Doel: structureren van het onderzoekstraject door stapsgewijs doelen te definiëren en te realiseren
Voor wie: projectmanagers, 0nderzoekers
Techniek: ontwerpen, groepsdiscussies, plannen

Soort tool: uitvoeringstool
Voorkennis: weinig
Complexiteit: gemiddeld
Tijdsinvestering: dagen

Downloads

Links

Gerelateerde tools

Small Wins

12 mei 2022

Results-Based Accountability

31 augustus 2021

Wat is het Research Pathway Model?

Het Research Pathway Model (RPM) heeft als doel om inzicht te krijgen in een onderzoektraject: het te doorlopen onderzoekspad van een onderzoeksproject- of programma. Het onderzoekspad bestaat uit de onderzoeksstappen en de activiteiten om onderzoeksdoelen te bereiken. RPM helpt bij het verkennen en verwoorden van de vele verschillende doelen die de betrokken partners hebben, en de verschillende manieren die zij zien om de projectdoelen te halen.

Het model bestaat uit twee assen (zie figuur): een horizontale as met drie verschillende onderzoekscontexten en een verticale as met drie verschillende onderzoeksactiviteiten. De drie onderzoekscontexten betreffen:

  • De theoretische context is gericht op het creëren, verkennen en opleveren van een beter begrip van kwesties en bijbehorende oplossingen in de theorie of in een – van de praktijk afgeschermde ruimte als een laboratorium.
  • De conceptuele context waarin een vertaalslag wordt gemaakt van vooronderstelde oplossingen naar een specifieker prototype dat wordt gecreëerd, verkend, gemaakt en opgeleverd. In deze context brengen onderzoekers, projectpartners en andere belanghebbenden (ervarings)kennis in om en concept te ontwikkelen, samen met het consortium en met of zonder de eindgebruikers, maar altijd in een afgebakende ruimte als een brainstormruimte, een pilotomgeving, of in de context van een pilot in een organisatie.
  • De praktijkcontext heeft betrekking op de wereld van de beroepspraktijk en/of de leefomgeving van eindgebruikers.

De drie onderzoeksactiviteiten betreffen:

  • Understand & Create verwijst naar onderzoeksdoelen die gericht zijn op het creëren van meer begrip van het probleem en het vinden van de oplossing. Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten zijn het uitvoeren van een literatuurstudie (create theoretical understanding), het co-designen van een prototype (create a concept), het observeren van eindgebruikers in hun eigen context (create understanding of the real-life practice).
  • Explore & Test verwijst naar onderzoeksdoelen aangaande het verkennen van een idee, concept, constructie of oplossing door het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten. Voorbeelden zijn laboratoriumonderzoek en tests in een gecontroleerde omgeving (explore a theory or concept in a controlled environment), het evalueren van een prototype in een pilot (explore a concept), en het testen van een prototype in de omgeving van de eindgebruiker (explore a solution in real-life practice).
  • Deliver & Implement verwijst naar onderzoeksdoelen over het opleveren en implementeren van inzichten, producten, diensten of processen tijdens het onderzoekstraject. Voorbeelden zijn het publiceren van onderzoekspapers, een infographic of beleidsrapport (deliver a theory or knowledge), het opleveren van een prototype (proof of concept) aan ontwikkelaars of aan een volgend onderzoeksproject (deliver a concept) en het werken aan een implementatiestrategie in een organisatie (deliver a change in real-life practice).

Deze twee assen maken samen een drie-bij-drie matrix met daarin negen stappen. Elk stap vertegenwoordigt een bepaald type onderzoeksstap in een bepaalde context. De matrix schrijft geen ideale volgorde van stappen voor. Het resulterende traject kan heel goed een iteratief proces zijn waarin een specifiek vierkant in verschillende stappen van het proces voorkomt. Het RPM kan worden gebruikt als een procesmodel om activiteiten, patronen, en de samenhang daartussen in kaart te brengen.

Hoe kun je RPM gebruiken?

Door gebruik te maken van het RPM als procesmodel kunnen onderzoekers hun onderzoekstrajecten van tevoren ontwerpen. Bovendien kan het helpen om gaandeweg het onderzoek het onderzoekspad te herzien en afwijkingen van het oorspronkelijke plan te onderbouwen, mocht dat nodig zijn. Ook ondersteunt RPM bij het evalueren en/of het achteraf in kaart brengen welke activiteiten tot welke resultaten hebben geleid. Dit kan helpen om te bepalen wat de volgende stappen zullen zijn. De matrix maakt het mogelijk om de activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het onderzoeksproject in kaart te brengen, waarbij de bijdragen aan de praktijk, de conceptuele en de theoretische context expliciet kunnen worden gemaakt.

Naast het model zelf hebben is er ook een gesprekstool ontwikkeld. Voor DRIVE 2021 is de Research Pathway Tool ontwikkeld aan de hand van het Research Pathway Model (RPM, Van Beest et al., 2021). Met de too lkunnen onderzoekers samen met hun partners een onderzoekspad plannen, bespreken of evalueren, oftewel het gesprek voeren over de richting van het onderzoek, de methoden en de opbrengsten (of doorwerking) voor iedere partner tijdens en na afloop van het onderzoek. Het RPM en de tool geven inzicht in:

– Wat alle partijen met dit project voor ogen hebben;
– Welke (gemeenschappelijke) doelen je nastreeft;
– Welke (onderzoeks)activiteiten je gaat doen;
– In welke volgorde je de gestelde doelen wilt bereiken:
– Wie bij welke onderzoeksstap betrokken zou willen zijn.

Waar komt RPM vandaan?

Het RPM model is tot stand gekomen na een retrospectief onderzoek op de Hogeschool Utrecht. Een Nederlandse versie van het Research Pathway Model (RPM), het PRO-model oftewel: PRraktijkgereedheid van Onderzoek Model, is in een eerder onderzoeksproject (Van Beest, Balje en Andriessen 2017) ontwikkeld als domeinoverstijgend gespreksmodel om de gereedheid van onderzoeksprojecten voor de praktijk voor, tijdens en na het project te bespreken. De vroege versie van de RPM gebruikte de Technology Readiness Levels (TRL) als structurerend middel (Mankins 2009). TRL is bedoeld om de gereedheid van een bepaalde technologie te beoordelen vanaf de ideeënfase tot de implementatie. TRL geeft de graad van een technologie aan in negen niveaus, waarbij TRL 1 staat voor een technologie aan het begin van de ontwikkeling en TRL 9 een technologie weergeeft die technisch en commercieel klaar is voor opschaling. Het belangrijkste verschil tussen TRL en de RPM is dat TRL een lineair model is met negen niveaus, terwijl de RPM een procesmodel is dat in een matrix is geplaatst zonder een vooraf bepaalde volgorde van activiteiten.